Friday, July 3, 2015

காற்றை பிடிக்கும் கணகரிந்தவற்கு கூற்றனை யுதைகுங் குரியதுவே திருமூலர் உடலில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் கோளாறு ஏற்படிருந்தால் அங்கே தங்களது பிராண சக்திகளை வெர்சுவல் ரியாலிட்டி மூலம் அனுப்பி கோளாறை சரிசெய்ய முடியும்.... See More Like Comment Share


No comments: